FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

بخش مراقبت های دارویی بیمارستان جم

شماره مستقیم : 84141154
موقعیت: طبقه منفی 1

بخش مراقبت های دارویی بیمارستان جم دوستدار ایمنی بیمار و پیشرو در جلب رضایت مندی بیماران است.

خدمات ارائه شده در این بخش در سه حیطه داروسازی بالینی، داروسازی بیمارستانی و داروخانه سرپایی ارائه می گردد.
در حیطه داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) خدمات ذیل ارایه می گردد:

 • پایش، ارزیابی و مدیریت عوارض جانبی دارو، ثبت و پیشگیری عوارض جانبی دارو
 • پایش سطح سرمی داروهای خاص
 • پایش دارو درمانی بیماران و مرور کلیه ی داروهای دریافتی توسط بیمار
 • پاسخ به مشاوره ها و ارائه اطلاعات دارویی به دیگر اعضای کادر درمان
 • آموزش بیماران به منظور افزایش همراهی با رژیم های درمان، آموزش نحوه مصرف دارو – عوارض دارویی- تداخلات و ...

در حیطه داروسازی بیمارستانی:
بخش مراقبت های داروئی مسئولیت تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران بستری و همچنین تهیه و توزیع دارو و ارائه خدمات به بیماران سرپائی را عهده دار است. به منظور افزایش کیفیت و تسهیل دارو رسانی در بیماران بستری ، توزیع دارو ها به صورت Unit-Dose انجام می گیرد.

 • شرح حال و تشکیل پرونده دارویی برای بیماران بستری (تلفیق دارویی)
 • اطمینان از ایمنی، کیفیت و کارایی داروهای تجویز شده 
 • ارائه اطلاعات و آموزش های دارویی به بیماران در زمان ترخیص
 • نظارت بر نحوه توزیع و مصرف دارو در بیمارستان 
 • مشارکت در جمع آوری و بررسی گزارشات عوارض ADR
 • مشارکت در ارزیابی تداخلهای دارو با دارو، دارو با غذا و دارو با تستهای آزمایشگاهی
 • همکاری در مرکز اطلاع رسانی داروهای بیمارستان و جمع آوری اطلاعات پزشکان و کمیته های بیمارستانی
 • مشارکت و ارایه اطلاعات در زمینه سازگاری و پایداری داروها به پرستاران
 • همکاری در اجرای روشهای مناسب ارتقای کیفی در ارایه خدمات دارو درمانی بیمارستان

داروخانه سرپایی بیمارستان جم

شماره مستقیم: 84141583
موقعیت: لابی

در این بخش داروسازان، تکنسین های داروئی و نیروهای آموزش دیده به منظور افزایش کیفیت با به کارگیری دانش و مهارت حرفه ای خویش نهایت سعی خود را انجام داده تا بهترین خدمات به بیماران سرپایی ارائه شود.

 • کسب اطلاعات لازم از مراجعه کننده و یا مراجعه به پرونده بیمار در مورد وضع بیمار و یا شرایط ویژه بیمار برای اطمینان از تجویز مناسب داروهای تجویز شده
 • راهنمایی و آموزش بیمار در مورد داروهای مشابه 
 • راهنمایی بیماران در خصوص نحوه مصرف، زمان و فاصله، مقدار و مدت مصرف دارو، عوارض ناخواسته و جانبی احتمالی، ادامه یا قطع مصرف دارو در صورت مشاهده علائم خاص، رژیم غذایی در دوره مصرف دارو، احتیاط در استفاده توام داروها، نحوه نگهداری داروها
 • اطمینان از صحت داروهای پیچیده شده توسط تکنیسین های دارویی، ایمنی و کیفیتی داروهایی که تجویز شده
 • ارتباط و مشورت با پزشکان در موارد مورد نیاز