FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

بخش POST CATH

ریاست بخش: دكتر تقدیسی

سرپرستار: خانم شجاعی

موقعیت جغرافیایی: راهرو جدید

تعداد تخت:6 تخت

خدمات قابل ارائه: ویژه

تلفن داخلی: 581-544

 

بخش پست كت بیمارستان جم متشكل از 6 تخت فعال می باشد، كه در زمینه مراقبت از بیماران بعد از انجام آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی عروق كرونر فعالیت می نماید.

بیماران بعد از انجام آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی در این بخش، كه یك بخش ویژه محسوب می گردد، تحت مانیتورینگ مداوم قلبی قرار می گیرند. در این بخش از بیمارستان، هر تخت مجهز به مانیتور قلب و دارای پرسنل "ویژه كار" قلب می باشد. در حقیقت، بخش پست كت به نوعی بیماران را قبل از انجام آنژیوپلاستی و انتقال به بخش كت لب پذیرش نموده و علائم حیاتی بیمار، و آزمایشات بیماران چك، و كنترل می گردد.