FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

اطلاعات بخش بلوك زایمان

ریاست بخش: خانم دكتر سلما رضوی

سرپرستار: خانم عاطفه هوبه شعار

موقعیت جغرافیایی: طبقه دوم

تعداد تخت: 7 تخت

نوع خدمات قابل ارائه: جنرال

تلفن داخلی: 548

خدماتی که در این بیمارستان به شما ارائه میگردد:

1. معاینۀ مقدماتی همگی مراجعین زایمانی و غیرزایمانی و تشخیص مواردی که منجر به زایمان یا دیگر مواردی که نیازمند بستری است

2. انجام زایمان طبیعی با بهره‎‌ گیری از طروق بیدردی دارویی (همچون بیحسی اپیدورال) و بیدردی غیردارویی (آروماتراپی ـ استفاده از دستگاه Tens، تمرینات تنفسی و ...)

3. آمادگی برای پذیرش، جهت زایمان به روش سزارین و آمادهسازی و مراقبت از آیشان تا هنگام انتقال به اتاق عمل

4. ارائۀ مراقبتهای مامایی در خانم‎های باردارِ پرخطر بر اساس تجویز پزشك معالج

5. حضور همسر در اتاق زایمان از پیش تا پس از زایمان

6. انجام اقدامات در ارتباط با بیماران با تشخیص سقط ناقص یا فراموششده جهت اتمام بارداری اساس تجویز پزشك معالج

7. حضور ماما در اتاق عمل جهت مراقبتهای اولیه نوزاد و انجام تماس پوست با پوست مادر و فرزند در نخستین ساعت از تولد در اتاق عمل

8. برگزاری كلاسهای آمادگی برای زایمان توسط مربیان مجرب، هرپنجشنبه از ساعت ۱۴-۱۲ توسط مربیان مجرب

9. ارائه آموزش شیردهی برای کلیۀ خانمهای باردار در تمامی روزهای هفته

10. انجام و تفسیر تست NST و ارائه گزارش آن به پزشك معالج در موارد سرپایی یا بستری

11. انجام تست تشخیص پارگی كیسهآب (Amnisure) ارائه گزارش آن به پزشك معالج 

12. امکان ارتباط گروهی با سایر مادران از طریق sms

13. صدور گواهی تولد نوزاد پیش از ترخیص، در تمامی ایام هفته به‎جز روزهای تطعیل از ساعت ۱۳-۸  ، با ارائۀ شناسنامه، كارت ملی والدین و كدپستی منزل

14. بهره‌‎گیری از پزشكان و متخصصان مجرب زنان، بیهوشی، نوزادان، قلب و ... با ارائه خدمات تخصصی مربوطه بهصورت شبانهروزی