FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1401/06/27 13:33:49

روز جهانی ایمنی بیمار

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سلامت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. در همین راستا دکتر  عبداله ناصحی به عنوان مدیرعامل بیمارستان و مدیریت پرستاری و مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان به همراه تیم مدیریت جهت تقویت برنامه های دوستدار ایمنی در بیمارستان از بخشها و واحدهای مرکز بازدید به عمل آورده و بر رعایت استاندارهای ایمنی بیمار توسط کلیه کارکنان  تاکید نمودند. همچنین در روز، ١٧ سپتامبر 2022 مصادف با 26 شهریور ماه از سوپروایزر ایمنی بیمار خانم فریماه رفیعی، توسط مدیرعامل و مدیریت پرستاری بیمارستان جم قدردانی بعمل آمد. شعار امسال سازمان بهداشت جهانی با موضوع «دارو درمانی بدون آسیب» بهمراه شعار ایمنی بیمارستان جم «ایمنی دارویی ضامن سلامت جامعه – از ایمنی دارو تا ایمنی بیمار» اعلام گردید و در راستای آن اطلاع رسانی و آگاهی مراجعین به نحو شایسته توسط واحد ایمنی بیمار در بیمارستان صورت پذیرفت.