FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1400/07/18 16:48:46

تبادل دانش و تجربیات علمی میان بیمارستان جم و گروه بیمارستان های آجی بادم ترکیه

پیرو دعوت مدیران مجموعه بیمارستان و دانشگاه آجی بادم ترکیه از اعضاء هیأت مدیره بیمارستان جم، اعضاء هیأت مدیره بیمارستان جم در هفته اول تیر ماه با حضور در دانشگاه و گروه بیمارستان های آجی بادم، بازدید نموده و طی نشست های متعدد در واحد های مختلف آن مرکز دانش و تجربیات علمی خود را تبادل کردند. نشست های صورت گرفته، طی دو روز انجام، و مقرر گردید در زمینه های مختلف زیر دو مجموعه همکاری هایی در آینده نزدیک با یکدیگر داشته باشند. 
- تبادل علمی
- تبادل تجربیات
- تبادل بیمار
- آموزش پرسنل
- آموزش پزشکان
- برگزاری سمینار، وبینارهای علمی