FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

1401/08/17 09:01:22

سندروم حاد كرونري

سندرم كرونري حاد (ACS)،
از جمله تظاهرات بيماري عروق كرونر قلبي است كه طيف وسيعي از بيماري¬ها از جمله آنژين صدري ناپايدار، انفاركتوس ميوكارد حاد با يا بدون افزايش ارتفاع بخش ST نوار قلبي را شامل مي¬شود. سندرم كرونري حاد، نتيجه آترواسكلروز است؛ يعني بيماري منتشر عروق متوسط و بزرگ كه با اختلال عملكرد آندوتليال، آتروژنز و تشكيل پلاك بروز مي¬كند ...
اولين مرحله وقوع يك ترومبوز شرياني، چسبيدن  پلاكت به ديوره يك رگ آسيب¬ديده است.     فعال¬سازي پلاكت، باعث تغييراتي در شكل آن مي¬شود كه در نهايت تجمع پلاكتي را افزايش  مي¬دهد. در مكانيسم چنين تغييراتي، آدنوزين دي فسفات و ترومبوكسان A 2 دخيل هستند، بنابراين درمان¬هاي دارويي ضدپلاكتي موجود نظير آسپرين و تيئنوپيريدين¬ها آنها را هدف قرار مي¬دهند.
علايم باليني:
در بين بيماراني كه با تشخيص سندروم حاد كرونري در بيمارستان بستري مي¬شوند زنان 30 تا 45 درصد آنژين و 25 تا 30 درصد انفاركتوس دارند. بيماراني كه با آنژين مراجعه مي¬كنند اغلب سابقه سكته قلبي و ديابت و آنژيوپلاستي قبلي و سن بالاتري و سابقه آنژين و درگيري عروقي در رگهاي غير قلبي هم دارند و حدود 80 درصد سابقه¬اي از بيماري عروق كرونر قبل از واقعه حاد كرونري دارند.
معمولاً مهمترين و شايع¬ترين علامت سندروم حاد كرونري درد شديد قفسه سينه است كه بيش از 20 دقيقه طول مي¬كشد در ناحيه پشت جناغ سينه يا سمت چپ قفسه سينه يا در گلو يا فك تحتاني يا پشت قفسه سينه يا شانه چپ كه با استراحت يا نيتروگليسيرين رفع نمي¬شود و درد ماهيت فشاري يا خفه كننده يا وزنه سنگين روي سينه يا عطش به هوا يا بصورت آروغ مكرر يا سكسكه و همراه با تعريق و تهوع و رنگ پريدگي و اضطراب شديد و احساس مرگ و ... بروز مي¬كند و بيمار با ترس و اضطراب شديد و عرق سرد روي پيشاني و مشت گره كرده روي سينه و تنگي نفس شديد و درد سينه به اورژانس قلب يا به متخصص قلب مراجعه     مي¬كند.
تشخيص:
• شرح حال و معاينه باليني
• نوار قلب يا ECG
• ماركرهاي آزمايشگاهي
• اكوكارديوگرافي
• تست ورزش
• اسكن تاليوم
• CT ANGIOGRAPHY
• آنژيوگرافي كرونر و كاتتريسم
شرح حال و معاينه باليني:
اورژانس و يك معاينه اوليه و شرح حال كوتاه و ثبت علايم حياتي نوار قلب گرفته مي¬شود و براساس معاينه اوليه و نوار قلب تصميم به بستري در بخش مراقبت ويژه قلب يا تحت نظر در اورژانس گرفته مي¬شود. كه پس از اقدامات تشخيصي و درماني اوليه با استراحت مطلق و مونيتورينگ ريتم قلب و فشار خون و گرفتن يك رگ محيطي و دادن اكسيژن و قرص آسپرين جويدني و نيتروگليسيرين زيرزباني و در صورت لزوم تزريق مخدر و كنترل ضربان و افزايش فشار خون با داروهاي تزريقي و ارسال نمونه خون براي اندازه¬گيري ماركرهاي بسيار دقيق آزمايشگاهي از نظر انفاركتوس قلبي يا نكروزميوكارد انجام مي¬شود. با تكرار نوار قلب بيمار از نظر ريسك حمله قلبي و نياز به بخش ويژه ارزيابي و از نظر نوع و ادامه اقدامات تشخيصي و درماني   تصميم¬گيري مي¬شود. در صورتي در عرض 6 تا 12 ساعت تحت نظر در اورژانس درد بيمار برطرف شد بيمار از نظر ريتم قلبي و وضعيت هموديناميك تثبيت شد و نوار قلب و ماركرهاي قلبي تغييري نداشت يا نرمال بود و براساس شدت ريسك بيماري كرونر در گروه ريسك پايين قرار بگيرد بيمار ترخيص و با درمان¬هاي اوليه بصورت سرپايي اقدامات تشخيصي كامل انجام و در مورد ادامه درمان تصميم¬گيري      مي¬شود. بيماران پر خطر براساس شرح حال و معاينه باليني و نوار قلب و ماركرهاي آزمايشگاهي در بخش مراقبت ويژه قلب بستري مي¬شود. از آنجا كه بيشترين ريسك مرگ و مير و حمله قلبي در ساعات اوليه شروح حمله قلبي است.
 و 50 درصد مرگ در يك ساعت اول شروع حمله قلبي است. لذا تشخيص علايم هشداردهنده سكته قلبي و در دسترس بودن امكانات كنترل حمله قلبي و رساندن بيمار به نزديك¬ترين مركز درماني در كوتاه¬ترين زمان ممكن مي¬تواند نجات¬دهنده يك بيمار يا تهديدكننده حيات يك انسان باشد.
درمان¬هاي اوليه:
درمان اوليه بيماران (ACS) مي¬تواند دارو درماني حمايتي يا درمان زودرس تهاجمي باشد (بسته به وضعيت بيمار). درمان¬هاي دارويي عبارتند از درمان با آنتي كوآگولانت¬ها (هپارين، انوكساپارين)، مهاركننده¬هاي گليكوپروتئين IIb/IIIa (تيروفيبانن، آبسيكسيماب، اپتيفيباتيد) و (فيبرينوليتيك¬ها، آلتپلاز و تنكتپلاز). درمان اوليه تهاجمي (ACS) شامل تداخلات كرونري از طريق پوست (PCI) است. در اين روش يك استنت داخل عروق كرونر جاسازي مي¬شود تا جريان خون بخش مربوطه از ميوكارد را مجدداً برقرار كند.
استنت¬هاي داخل كرونري به دو شكل به بازار ارايه مي¬شوند: استنت¬هاي فلزي خالص و استنت¬هاي حاوي دارو. استنت¬هاي حاوي دارو همان ساختار استنت¬هاي فلزي خالص را دارند و تنها تفاوتشان آن است كه پوشيده از داروهاي ضد پروليفراسيون هستند.
 اولويت¬هاي مراقبتي در بيماران ايسكميك قلبي (ACS)
• بي حركت كردن بيمار
• تسكين درد (دادن اكسيژن، TNG، و مسكن¬هاي مخدري)
• كاهش دادن اضطراب بيماران
• قرار دادن بيمار در وضع مناسب (بيشتر نيمه نشسته توصيه مي¬شود)
• توجه به علايم حياتي بيمار
• توجه به عوارض دارويي قلبي تجويز شده
آموزش به بيمار درباره بيماري، عوارض و همچنين داروهاي تجويز شده