آقای دکتر منصور پردل نامدار

تخصص:
جراح مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder