آقای دکتر فرشید پورزاهدی

تخصص:
بیهوشی


مسئولیت های‌ اصلی اجرایی:
مدیریت بخش ICU-G


نوع همکاری:
guest