آقای دکتر مسعود خسروی

تخصص:
راديولوژيست


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي قبلي واحد تصويربرداري بيمارستان جم 84141 داخلي 450 يا 500