آقای دکتر رضا والی

تخصص:
پزشکی هسته ای


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي قبلي واحد پزشكي هسته ايي بيمارستان جم 84141 داخلي 519 و 531