آقای دکتر مهدی عالم رجبی

تخصص:
جراح عمومی


نوع همکاری:
shareholder