آقای دکتر مجید کلانی

تخصص:
اطفال


نوع همکاری:
shareholder


تخصص‌های دیگر:
فوق تخصص نوزادان


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • پزشكي عمومي دانشگاه مشهد
  • متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشكي تهران


سوابق تحقیقاتی:
  • مقالات تمعدد در حيطه كار كودكان و نوزادان
  • عضو انجمن پزشكان نوزادان ايران
  • عضو انجمن پريناتولوژي ايران


سوابق شغلی:
  • فلو فوق تخصص نوزادان 84-82 بيمارستان امام خميني تهران ـ بيمارستان ولي عصر
  • از سال 84 تاكنون هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران