آقای دکتر جمشید لطفی

تخصص:
داخلی مغز و اعصاب


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

با هماهنگي كلينيك بيمارستان جم 84141 داخلي 507

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • فارغ التحصيل رشته پزشكي در دانشكدة پزشكي دانشگاه لندن دانشگاه انگلستان 
  • فارغ التحصيل رشته تخصصي در نورولوژي از دانشكدة لندن دانشگاه انگلستان 
  • عضو هيئت علمي و استاد گروه داخلي اعصاب در بيمارستان شريعتي