آقای دکتر رحیم آزاد

تخصص:
داروسازی


نوع همکاری:
shareholder


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
 • فارغ التحصيل دكتراي داروسازي از دانشگاه تهران
 • دوره داروسازي بيمارستاني دانشگاه تهران


سوابق شغلی:
 • مسئول دارويي آمادگاه 501 نيروي زمين در سال 1364
 • رئيس بخش داروسازي آمادگاه در سال 1365
 • رئيس داروخانه و مسئول فني بيمارستان تربت جام و موسس داروخانه دكتر آزاد در سال 1366
 • رئيس داروخانه بيمارستان 503 ارتش در سال 1369
 • موسس و مسئول فني داروخانه شفابخش در سال 1370
 • رئيس دايره بررسي و تحقيقات فني اداره بهداشت و درمان نزاجا در سال 1371
 • رئيس دايره آماد اداره بهداشت و درمان نزاجا در سال 1378
 • فرمانده آمادگاه501 بهداري نزاجا در سال 1382
 • موسس و مسئول فني داروخانه پرشين در سال 1385
 • سهام دار داروخانه بيمارستان مهراد از سال 1389
 • سهام دار و رئيس بخش مراقبت هاي دارويي بيمارستان جم از سال 1397