آقای دکتر رحیم آزاد

تخصص:
داروسازی


نوع همکاری:
shareholder


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي دكتري داروسازي از دانشگاه تهران
  • موسس و مسئول فني داروخانه پرشين خيابان آفريقا


سوابق شغلی:
  • فرمانده آمادگاه 501 بهداري نزاجا
  • مسئول فني اسبق داروخانه شهرداري منطقه 5، داروخانه شفابخش قرچك ورامين، بيمارستان تربت جام
  • رياست اسبق داروخانه بيمارستان 503 ارتش، دايره آمار 26 بيمارستان منطقه ايي نيروي زميني، دايره بررسي و تحقيقات فني اداره بهداشت و درمان نزاجا
  • موسس داروخانه شفابخش قرچك ورامين