آقای دکتر اسماعيل عظیمی شهرابی

تخصص:
اورولوژی


نوع همکاری:
shareholder


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • داراي فلوشیپ پیوند از علوم پزشکی ایران
  • داراي سابقه ی فعالیت آموزشی و درمانی در دانشگاه زاهدان و اراک
  • عضو تیم پیوند کلیه بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان حضرت رسول 
  • داراي بورد تخصصی ارولوژی علوم پزشکی ایران
  • طرح و ضریب کا در زاهدان و اراک 
  • داراي فلوشیپ پیوند از علوم پزشکی ایران
  • سابقه ی فعالیت آموزشی و درمانی در دانشگاه زاهدان و اراک
  • عضو تیم پیوند کلیه بیمارستان هاشمی نژاد و بیمارستان حضرت رسول