آقای دکتر فیروز ناظم

تخصص:
گوش و حلق و بینی


نوع همکاری:
shareholder


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

شنبه، يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 11

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:

27 سال تدريس در دانشگاه علوم پزشكي ايران


سوابق تحقیقاتی:

پژوهش درمورد رانيرو پلاستي 

عضو انجمن گوش و حلق و بيني ايران