آقای دکتر جواد امینی

تخصص:
گوش و حلق و بینی


نوع همکاری:
guest


اطلاعات تماس:

برنامه کلینیک بیمارستان:

يكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 8 الي 12

سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • متخصص گوش وحلق و بيني با تجربه 30 سال كارآموزشي در دانشگاه تهران


سوابق تحقیقاتی:
  • داراي سابقه تحقيقات در جراحي گوش و حلق و بيني، رانيرو پلاستي 


سوابق شغلی:
  • عضو انجمن گوش و حلق و بيني
  • عضو انجمن راينولوژي 
  • دانشيار بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران
  • سرپرست اسبق بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان دكتر شريعتي