شما می توانید بخش مورد نظر را جستجو کرده یا از جدول زیر محل آن در طبقات بیمارستان را پیدا کنید
طبقه زیر همکف (-1)
بخش تصویربرداری
رادیولوژی ـ سونوگرافی ـ ماموگرافی | Radiology-Sonography-Mamography
سی تی اسکن (سی تی آنژیو) | Angiography کت لب (آنژیوگرافی) | Angiography
بخش کلینیک تخصصی قلب | Heart Clinic
اکو ـ تست ورزش ـ هولتر مانیتورینگ
پست کت | Post Cath آزمایشگاه | Laboratory
فیزیوتراپی (توانبخشی قلب) | Physical therapy داروخانه بستری | Hospital pharmacy
نمازخانه | Praying Room سرویس‏های بهداشتی | WC
پاتولوژی | Pathology
مدیریت اطلاعات سلامت | Medical Documentation رختشویخانه | Laundry
همکف | Ground Floor
بخش اورژانس | Emergency اطلاعات | Information
واحد بیماران بین‏ الملل | IPD پذیرش | Reception
کلینیکهای تخصصی | Clinics پزشکی هسته‏ای | Nuclear Medicine
داروخانه سرپایی | Pharmacy صندوق | Cash
ترخیص | Discharge انتظامات | Security
بانک | Bank تریا | Coffee Shop
محوطه | The Area
پارکینگ | Parking انبار | Storage
خیاطخانه | Tailor house
نیم طبقه زیر همکف
مرکز تلفن | Telephone center
سالن غذاخوری | Dining Room
نیم طبقه اول
مدیرعامل | Presidency امور مالی | Accounting
آزمایشگاه فنی | Laboratory Technology
طبقه اول
اتاق عمل | Operation Room آی سی یو عمومی | ICU General
آی سی یو قلب باز | ICU OH
نیم طبقه 2
دفتر مسئول فنی | Technical Assistant مدیریت پرستاری | Management Nursing
Office building | ساختمان اداری
مدیریت- بهبود کیفیت- منابع انسانی- دبیرخانه- تغذیه- بهداشت محیط- بهداشت حرفه‏ای- روابط عمومی- فناوری اطلاعات | Management- Quality improvement- Human Resource- Secretariat- Nutrition- Environment health- Occupational health- Public Relations- Information Technology
طبقه 2
بخش 2 (زنان) | 2 Ward بلوک زایمان | Labor
بخش نوزادان | Newborns آی سی یو نوزادان | NICU
مرکز استریلازیسیون | CSSD اتاق شیر مادران | Breast-feeding room
طبقه 3
بخش 3A (جراحی) | 3A Ward بخش 3B (داخلی) | 3B Ward
بخش مراقبتهای ویژه | Day Care Unit
طبقه 4
بخش 4A (جراحی) | 4A Ward بخش 4B (داخلی) | 4B Ward
بخش آندوسکوپی | Endoscopy بخش سی سی یو | CCU
بخش دیالیز | Dialysis بخش اسپیرومتری | Spirometry
طبقه 5
سالن کنفرانس | Conference Room کاخداری (خدمات و امور رفاهی)
ساختمان شماره 2
دندانپزشکی | Dental سنجش شنوائی | Audiometry
نوار عصب و عضله | Electrodiagnostic دفتر اعتباربخشی بالینی | Clinical Accreditation
تدارکات | Supplies بیمه | Insurance