خدمات مراقبت پرستاری خصوصی در بیمارستان و منزل:

در بیمارستان جم، علاوه بر خدمات مراقبت های پرستاری که برای تمامی بیماران به طور یکسان و با رعایت عدالت صورت میگیرد،  این امکان وجود دارد که خدمات مراقبت های پرستاری در سطح بیمارستان (در زمان بستری در بیمارستان به طور ثابت در کنار تخت بستری) و در منزل (پس از ترخیص از بیمارستان) به صورت خصوصی و تمام وقت انجام گیرد. 

 

انواع خدمات مراقبت پرستاری خصوصی:

  • ارائه خدمات مراقبتی تخصصی پرستاری ویژه در بیمارستان به صورت شبانه روزی
  • ارائه خدمات مراقبتی تخصصی پرستاری ویژه در منزل به صورت شبانه روزی
  • ارائه خدمات مراقبتی تخصصی کمک پرستاری در بیمارستان و در منزل به صورت شبانه روزی
  • ارائه خدمات مراقبتی از بیماران، سالمندان و نوزادان در بیمارستان به صورت شبانه روزی
  • ارائه خدمات مراقبتی از بیماران، سالمندان و نوزادان در منزل به صورت شبانه روزی
  • ارائه کلیه خدمات پاراکلینیکی به بیماران در منزل ( فیزیوتراپی، آزمایشگاه، رادیولوژی، گفتاردرمانی و ... )

 

تلفن دفتر پرستاری خصوصی

00982184141-777