تعرفه های هتلینگ:

ردیف نام فعالیت درمانی نرخ ( ریال )
1 اتاق یك تخته 10,693,000
2 اتاق ایزوله 9,624,000
3 تخت اتاق دو تخته 7,485,000
4 تخت اتاق عمومی 5,346,000
5 تخت DayCare 2,673,000
6 PosT cath 9,624,000
7 I.C.U 19,245,000
8 C.C.U 12,296,000
9 NICU 19,245,000
10 تخت نوزاد 3,743,000
11 همراه اتاق دو تخته و عمومی  1,069,000