تعرفه‌های اعمال جراحی شايع:

نوع عمل  مبلغ بیماران آزاد حدود ودیعه
توده پستان 130,000,000 60,000,000
توده غدد لنفاوی 80,000,000 40,000,000
آندوسكپی 7,500,000 5,000,000
كیسه صفرا 150,000,000 80,000,000
تیروئید 120,000,000 50,000,000
هیستركتومی 80,000,000 35,000,000
كلونوسكوپی 9,500,000 6,000,000
تومور نخاع 180,000,000 90,000,000
سیستوسكوپی 35,000,000 15,000,000
شكستگی فمور 150,000,000 70,000,000
تومور كولون 190,000,000 90,000,000
لیفت صورت 230,000,000 120,000,000
هیپ نیلینیگ 150,000,000 70,000,000
واریس 90,000,000 50,000,000
ماستكتومی  120,000,000 60,000,000
كورتاژ 35,000,000 15,000,000
ارتوسكوپی 70,000,000 40,000,000
دیسک گردن 150,000,000 60,000,000
شكستگی مچ دست 70,000,000 40,000,000
آپاندیسیت 90,000,000 50,000,000
واریكوسل 50,000,000 30,000,000
(بدون لوازم ) ERCP 70,000,000 30,000,000
ترمیم سیتوسل ركتوسل 60,000,000 30,000,000
كیست تخمدان 80,000,000 40,000,000
لامینکتومی 100,000,000 50,000,000
استئوتومی زانو 150,000,000 70,000,000
آنژیوگرافی 55,000,000 30,000,000
آنژیوپلاستی یک رگ به غیر از استنت و بالون 100,000,000 50,000,000
آنژیوپلاستی دورگ به غیر از استنت و بالون 140,000,000 70,000,000
آنژیوپلاستی سه رگ به غیر از استنت و بالون 170,000,000 80,000,000
سنگ كلیه 80,000,000 40,000,000
پیس میكریک حفره ایی (بدون لوازم ) 70,000,000 30,000,000
پیس میکردو حفره ایی (بدون لوازم ) 100,000,000 50,000,000
پیس میکرسه حفره ایی (بدون لوازم ) 120,000,000 60,000,000
هرنی 120,000,000 70,000,000
شیمی درمانی (بستری ) 20,000,000 10,000,000
شیمی درمانی (سرپائی ) 15,000,000 7,000,000
میومکتومی 90,000,000 50,000,000
كلكتومی 180,000,000 90,000,000
دیسک كمر 100,000,000 50,000,000
تنگی كانال كمری 120,000,000 60,000,000
فیشر 60,000,000 30,000,000
خارج كردن پورت 60,000,000 30,000,000
شكستگی ساعد 70,000,000 40,000,000
کیست بارتولن 35,000,000 20,000,000
پروستات 100,000,000 50,000,000
ابدومینوپلاستی 100,000,000 50,000,000
فیستول آنال 60,000,000 30,000,000
بیوبسی پستان 60,000,000 30,000,000
هموروئید 60,000,000 30,000,000
لیفت پلك صورت 220,000,000 110,000,000
TUR 90,000,000 50,000,000
پروتز سینه 220,000,000 110,000,000
شكستگی آرنج 70,000,000 40,000,000
لامپكتومی 100,000,000 50,000,000
برونكوسكوپی 50,000,000 30,000,000
سزارین 75,000,000 50,000,000
زایمان طبیعی( بدون اپیدورال ) 55,000,000 30,000,000
زایمان طبیعی( با اپیدورال ) 65,000,000 40,000,000
شیرودكا 30,000,000 15,000,000
های پک 800,000,000 400,000,000
توتال هیپ 140,000,000 70,000,000
سركلاژ 40,000,000 20,000,000
TUL 80,000,000 40,000,000
تومورهیپوفیز 180,000,000 90,000,000
انسداد روده 190,000,000 90,000,000
لوزه 40,000,000 20,000,000
(بدون لوازم) EPS 80,000,000 40,000,000
لاپاراسكوپی آپاندیسیت 130,000,000 70,000,000
لاپاراتومی 110,000,000 60,000,000
ختنه 6,000,000 4,000,000
پروتز زانو 150,000,000 70,000,000
فتق 80,000,000 40,000,000
سینوس پایونیدال 50,000,000 30,000,000
هیسترسكوپی 50,000,000 30,000,000