عنوان:
آقای


نام و نام خانوادگی:
ابراهیم زراعتكار


مسئولیت‌ اصلی های اجرایی:
مدیریت بیمارستان


سوابق تحصیلی، تحقیقاتی و اجرایی :

سوابق تحصیلی:
  • کارشناس ارشد مدیریت دولتی