عنوان:
آقای


نام و نام خانوادگی:
مهدی کاسکی لنگرودی


مسئولیت‌ اصلی های اجرایی:
مدیر مالی