مدیران اجرائی بیمارستان جم:

آقای ابراهیم زراعتكار
مدیریت بیمارستان
آقای مهدی کاسکی لنگرودی
مدیر مالی
خانم زهره نورپرور
مدیریت پرستاری