مدیران اجرائی بیمارستان جم:

آقای ابراهیم زراعتكار
مدیریت بیمارستان
خانم زهرا شريفي
مدیریت پرستاری
آقای مهدی کاسکی لنگرودی
مدیر مالی