همکاری با بیمارستان جم:

"{\"post_files_application_8858\":{\"noncename\":\"aa64912ba6f9f63125ce657e57ed0951_1563332892.pdf\",\"gallerypermalink\":\"\",\"nonce\":\"aa64912ba6f9f63125ce657e57ed0951\",\"name\":\"دانلود فرم استخدام1.pdf\",\"size\":267175,\"mime\":\"application\\\/pdf\",\"dataurl\":\"\",\"servertmpurl\":\"\",\"filecontent\":[],\"filetype\":\"pdf\",\"valid_size\":52428800,\"url\":\"\",\"optionalalt\":\"\",\"optionaldesc\":\"\",\"optionalkeyword\":\"\",\"mime_type\":\"application\\\/pdf\"}}"
توجه کنید:

*ارسال مدارک به منزله شروع همکاری نیست.

*اطلاعات شما به امانت نزد بیمارستان جم بوده و صرفا جهت شناسایی و بررسی سوابق شغلی شما استفاده می‏شود و در اختیار غیر قرار نخواهد گرفت.