راه‌های ارتباط با ما

آدرس بیمارستان جم:

تهران، خيابان مطهري، خيابان جم، شماره 86

كد پستي: 1588657915

شماره تلفن اطلاعات و دورنگار:

دورنگار: 88303227-021

تماس با بخش‌های بیمارستان:
84141(021)
داخلی:
نام واحد شماره های داخلی گروه واحد
بخش 2 584 - 200 بخشها
بخش A3 153 - 157 بخشها
بخش B3 702 - 329 بخشها
بخش A4 550 - 400 بخشها
بخش B4 704 - 410 بخشها
سي سي يو 412 - 411 بخشها
آي سي يو جنرال 113- 112   بخشها
ICU - OH 111-142 بخشها
NICU 124 بخشها
Day Care 301 بخشها
منشي اتاق عمل 101- 100 اتاق عمل
سرپرست اتاق عمل 104 اتاق عمل
انبار اتاق عمل 106 اتاق عمل
اتاق پزشكان 102 اتاق عمل
C.S.R 105 اتاق عمل
ريكاوري 103 اتاق عمل
رختكن پزشكان 545 اتاق عمل
مدير مالي  533 مالي
دفتر حسابداري  515 مالي
مسئول حسابداري ترخيص 148 مالي
حسابداري ترخيص 514-125   مالي
حسابداري بيمه 592-134 مالي
صندوق طبقه ‌همكف 571 مالي
صندوق زير طبقه همكف 108 مالي
اتاق زايمان 548 زايمان و نوزادان
اتاق نوزادان 549 زايمان و نوزادان
قبل از زايمان (اتاق 35) 217 زايمان و نوزادان
قبل از زايمان (اتاق 34) 218 زايمان و نوزادان
اتاق مادران 203 زايمان و نوزادان
منشي اورژانس 505 اورژانس
پرستاري اورژانس 522 اورژانس
پزشك اورژانس 521 اورژانس
ترياژ اورژانس 146 اورژانس
سرپرستار اورژانس 147 اورژانس
مسئول الكترو 158 اورژانس
مسئول كلينيك 530 كلينيك جنرال
پذيرش 1 594 كلينيك جنرال
پذيرش 2 507 كلينيك جنرال
اتاق 1 527 كلينيك جنرال
اتاق 2 428 كلينيك جنرال
اتاق 3 576 كلينيك جنرال
اتاق 4 303 كلينيك جنرال
اتاق 5 667 كلينيك جنرال
اتاق 6 751 كلينيك جنرال
اتاق 7 595 كلينيك جنرال
اتاق 8 587 كلينيك جنرال
ناهار خوري پزشكان 553 واحد تغذيه
تغذيه 536 واحد تغذيه
آشپزخانه 537 واحد تغذيه
انبار بخش تغذيه 127 واحد تغذيه
تريا 524 واحد تغذيه
آبدارخانه A3 و B3 573 واحد تغذيه
آبدارخانه A4 و B4 546 واحد تغذيه
آبدارخانه بخش 2 572 واحد تغذيه
آبدارخانه سالن پزشكان  518 واحد تغذيه
مسئول فني 543 مديريت و واحدهاي اداري
مدير عامل 528 مديريت و واحدهاي اداري
مدير 529 مديريت و واحدهاي اداري
دفتر پرستاري 777 - 516 مديريت و واحدهاي اداري
سوپروايزر صبح 160 مديريت و واحدهاي اداري
دفتر بهبود كيفيت  532 مديريت و واحدهاي اداري
فاكس مديرعامل 88303224 مديريت و واحدهاي اداري
فاكس مديريت 88303227 مديريت و واحدهاي اداري
فاكس دفتر پرستاري 88303221 مديريت و واحدهاي اداري
واحد منابع انساني 501 – 502 اداري
اداري 133 اداري
مديريت اطلاعات سلامت 534 - 593 اداري
دبيرخانه 578 اداري
دفتر حاكميت باليني 504 اداري
واحد تايپ 564 اداري
سالن كنفرانس 150 اداري
روابط عمومي و رسيدگي به شكايات 429 اداري
كپي و خدمات اداري 159 اداري
دكتر مقيم بيهوشي 110 پزشكان مقيم
دكتر مقيم NICU 144 پزشكان مقيم
دكتر مقيم زنان 315 پزشكان مقيم
دكتر مقيم قلب 413 پزشكان مقيم
آزمايشگاه 526 – 525 واحدهاي پاراكليـنيـكي
پاتولوژي 135 – 123 واحدهاي پاراكليـنيـكي
راديولوژي 500-  450  واحدهاي پاراكليـنيـكي
سي تي آنژيو 554 – 700 واحدهاي پاراكليـنيـكي
پزشكي هسته اي 531-  519 واحدهاي پاراكليـنيـكي
كلينيك قلب 506 – 565 واحدهاي پاراكليـنيـكي
آنژيوگرافي 568- 520  واحدهاي پاراكليـنيـكي
فيزيوتراپي 535 واحدهاي پاراكليـنيـكي
مسئول فني طب فيزيكي و توانبخشي 190 واحدهاي پاراكليـنيـكي
شنوايي سنجي 512 واحدهاي پاراكليـنيـكي
آنژيوگرافي 568- 520  واحدهاي پاراكليـنيـكي
دياليز 427 واحدهاي پاراكليـنيـكي
پست كت 544 واحدهاي پاراكليـنيـكي
كلينيك دندانپزشكي 567 واحدهاي پاراكليـنيـكي
مسئول كاخداري 547 پشتيباني
بهداشت محيط 136 پشتيباني
بهداشت حرفه اي 591 پشتيباني
مركز تلفن 9 و 556 پشتيباني
رختشويخانه 538 پشتيباني
خياط خانه 596 پشتيباني
مسئول تاسيسات 129 تأسيسات
تأسيسات 552 - 539 تأسيسات
اتاق اكسيژن 109 تأسيسات
مسئول انبار 139 انبار
انبار و تداركات 541 انبار
كارپرداز 508 انبار
پذيرش   138 - 557 پذيرش و اطلاعات
اطلاعات 510 – 511 پذيرش و اطلاعات
IPD  137 پذيرش و اطلاعات
مسئول انتظامات 577 انتظامات
انتظامات‌ورودي‌ بخشها 155 - 222 انتظامات
انتظامات پاركينگ  540 انتظامات
انتظامات درب‌زيرزمين 597 انتظامات
انتظامات اورژانس 122 انتظامات
انتظامات اتاق عمل 126 انتظامات
انتظامات ساختمان شماره 4 107 انتظامات
مسئول آسانسور 513 انتظامات
كامپيوتر 570 پشتيباني ( فني )
مسئول مهندسي پزشكي 706 پشتيباني ( فني )
كارگاه تجهيزات پزشكي 562 پشتيباني ( فني )
شماره پنج‌رقمي‌ بيمارستان 84141 شماره های اصلی
شماره پنج رقمي كلينيك 84149 شماره های اصلی
شماره‌ پنج ‌رقمي ‌اورژانس 84144 شماره های اصلی
شماره پنج‌رقمي‌ اطلاعات 84143 شماره های اصلی
بانك  580 متفرقه
تلفن عمومي اطلاعات 586 متفرقه

مسیرهای دسترسی از طریق وسایل نقلیه عمومی

مسیر دسترسی توسط مترو:
خط 1 مترو تهران، ایستگاه مفتح

مسیر دسترسی توسط اتوبوس:
خط اتوبوس سیدخندان - مطهری - بهشتی، خط اتوبوس BRT سامانه تندرو 7 خیابان ولیعصر

نقشه دسترسی به بیمارستان جم

ارتباط با ما

پست الکترونیکی:

توجه کنید:
لطفا اطلاعات تماس را با دقت وارد کنید تا تماس با شما مقدور باشد.
جهت تایید هویت، حتما کد ملی را به درستی وارد کنید.
جهت ثبت شکایت یا انتقاد از فرم ثبت شکایت‌ها استفاده کنید تا قابلیت پیگیری آنلاین برای شما میسر باشد.
ارسال هر گونه اسپم بر اساس قوانین رایانه ای پیگرد قانونی دارد..