FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

دکتر فرید خطیبی تهرانی

تخصص : بیهوشی

سوابق تحصيلي:

  • متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
  • عضو انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران