FA | EN | AR | AZ
if (Model != null) {

دکتر فرشید خطیبی تهرانی

تخصص : بیهوشی

سوابق تحصيلي:

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی تهران