Loading...

فرم پذیرش اینترنتی بیمار

 


توجه: قبل از ارسال فرم اینترنتی جهت پذیرش بیمار، خواهشمنداست متن زیر را مطالعه و یا با واحد پذیرش بیمارستان هماهنگی لازم را انجام دهید.

بستری و پذیرش بیماران در بیمارستان جم همانند سایر بیمارستان ها طبق نظام هماهنگ پذیرش و بستری بیماران ، و با نظر پزشک معالج انجام می شود. بنابراین جهت پذیرش و بستری در بیمارستان، لازم است که با پزشک خود مشورت فرمایید.  این فرم صرفاً جهت سهولت در روند اداری بیمارانی که جهت بستری در این بیمارستان پذیرش شده اند می باشد و تعهدی نسبت به بستری سایر بیماران محترم ایجاد نمی نماید.

در صورت نیاز به مشاوره و یا نیاز فوری به بستری در بیمارستان، به واحد اورژانس شبانه روزی بیمارستان مراجعه نمایید.

لطفا مشخصات بیمار مطابق با شناسنامه درج شود.