Loading...

كسب گواهينامه IPD

كسب گواهينامه IPD

در پی ارزشیابی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان و به موجب ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنين ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، بيمارستان جم موفق به كسب گواهينامه( IPD (International Patient Department از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور شد.
▼ ارسال نظر