Loading...

پیاده سازی کتاب ارزش نسبی در بیمارستان جم

پیاده سازی کتاب ارزش نسبی در بیمارستان جم

بیمارستان جم این افتخار را دارد که پیرو مصوبه وزارت بهداشت یکی از بیمارستان هایی باشد که کتاب ارزش نسبی سلامت در آن پیاده سازی شده است.