Loading...

پزشکان بیمارستان جم - دکتر محمد رضا عاطفي

 نام و نام خانوادگی دکتر محمد رضا عاطفي
گروه تخصص کلیه و مجاری ادراری
نوع قرارداد سهامدار
سوابق علمی و تخصصی

  متخصص اورولوژي استاديار دانشگاه – تدريس در دانشگاه و كار در بخش ارولوژي بيمارستان جم و ديگربيمارستانها –عضو انجمن ارولوژي ايران