Loading...

پزشکان بیمارستان جم - دکتر محسن بهشتي

 


نام و نام خانوادگی دکتر محسن بهشتي
گروه تخصص پزشکی هسته ای
نوع قرارداد سهامدار
سوابق علمی و تخصصی

پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران – دكتراي تخصصي پزشكي هسته اي از دانشگاه وين اتريش و فلو شيپ نوكلئارديولوژي از انجمن نوكلئاركارديولوژي آمريكاو فلوشيپ PET_CT از آلمان – دانشيار و استاديار در دانشگاه علوم پزشكي اتريش– مسئول بخش پزشكي هسته اي بيمارستان جم – رئيس مركز PET_CT در اتريش-60 مقاله و 4 كتاب-  عضو انجمن پزشكي  هسته اي آمريكا و نوكلئار كارديو لوژي آمريكا – انجمن پزشكي هسته اي اروپا و و اتريش